skip to Main Content

Klubbens vedtægter

§ 1 – Navn
a. Navnet er Scandinavian Tuna Club.
Scandinavian Tun Club er stiftet den 4. marts 1949.

§ 2 – Formål
Scandinavian Tuna Clubs formål er:
a. At fremme sportsmæssigt fiskeri af Tunfisk og anden storfisk i skandinaviske farvande.
b. At fremskaffe oplysninger, der kan have interesse for medlemmerne for at udøve fiskeri efter Tunfisk og anden storfisk i andre farvande.
c. At fastlægge fiskeregler for egne konkurrencer.
d. At skabe kontakt samt samarbejde med andre tilsvarende foreninger eller interesseorganisationer. 

§ 3 – Medlemmer
Scandinavian Tuna Clubs medlemmer består af:
a. Alle kan optages som medlemmer, blot kontingentet betales.
b. Æresmedlemmer, der har gjort noget særligt for Scandinavian Tuna Club eller dens formål kan udnævnes til æresmedlemmer.
Æresmedlemmer udnævnes af den til enhver tid siddende bestyrelse og skal være enstemmig. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Bestyrelsen beslutter, hvor længe et medlem kan være æresmedlem. 

§ 4 – Kontingent
a. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
b. Kontingentet opkræves en gang årligt.
c. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingentet være indbetalt senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen til Scandinavian Tuna Clubs konto. 

§ 5 – Generalforsamlingen
a. Scandinavian Tuna Clubs højeste myndighed er generalforsamlingen.
b. Indvarsling til en generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.
c. Indvarslingen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
d. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være præsidenten i hænde senest 8 dage før denne.
e. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
f. Beslutninger om lovændringer og om Scandinavian Tuna Clubs opløsning kræver dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
g. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

h. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Præsidentens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag til behandling
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse m.v.:
Præsident – to år ad gangen i lige år
Vicepræsident for Danmark – to år ad gangen i ulige år
Vicepræsident for Sverige – to år ad gangen i ulige år
Vicepræsident for Norge – to år ad gangen i lige år
Hovedkasserer – to år ad gangen i ulige år
Generalsekretær – to år ad gangen i lige år
Hovedrevisor – to år ad gangen i ulige år
Suppleant (for alle) – et år ad gangen 

7. Pokaloverrækkelser:
Scandinavian Tuna Cup/Største fisk fanget af et medlem i internationalt farvand
Største Tun fanget af et medlem fra Danmark
Største Tun fanget af et medlem fra Sverige
Største Tun fanget af et medlem fra Norge
Største Marlin fanget af et medlem fra Danmark
Største Marlin fanget af et medlem fra Sverige
Største Marlin fanget af et medlem fra Norge
Største Art fanget af et medlem fra Danmark
Største Art fanget af et medlem fra Sverige
Største Art fanget af et medlem fra Norge
Største fisk fanget af et medlem i skandinaviske farvande

Scandinavian Tuna Cup vindes af det medlem af Scandinavian Tuna Club (Danmark, Norge eller Sverige), der på sportslig vis (med udgangspunkt i gældende regler i IGFA og EFSA – afvigelser kan accepteres såfremt bestyrelsen stadig finder, at der er tale om sportsfiskeri) fanger årets største fisk. Fangststedet kan være over hele kloden. Fangeren skal være fast bosiddende i Danmark, Norge eller Sverige og må ikke være på fangststedet i mere end 30 dage.

Scandinavian Tuna Cup uddeles på den årlige generalforsamling.

Tun, Marlin og Sværdfisk samt lignende sportslige storfightere fra havets overflade tæller vægtmæssigt, som 2 til 1, i forhold til Hajer og lignende dybhavsfisk.

En Tun fanget i skandinaviske farvande slår dog alt andet.

Bliver det igen muligt at genoptage Scandinavian Tuna Clubs Tun-konkurrence er Scandinavian Tuna Cup automatisk 1. præmie (vandrepokal).

Mellem alle tilmeldte fisk – over 25 kg. – (dog max 5 fisk pr. pers.) vil der endvidere blive trukket lod om en, to eller tre præmier, alt afhængig af hvor meget der vil blive sponsoreret. Har man tilmeldt 1 fisk (uanset art) har man således en chance for at vinde, og har man tilmeldt 2 fisk har man således 2 chancer osv. osv. Dog kan man kun vinde 1 præmie.

For at komme i betragtning til pokalerne samt præmier skal der være betalt kontingent inden den dato, hvor fisken fanges. Derudover skal der være betalt kontingent for det år, hvor præmie og/eller pokal modtages (i praksis senest 7 dage før Generalforsamling, jf §4c i vedtægterne).

8. Eventuelt 

i. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/2 af medlemmerne skriftligt begærer det overfor præsidenten.
j. En begæring af om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde en dagsorden.
k. Dirigenten udarbejder referat for generalforsamlingen, der sendes til medlemmerne sammen med indbydelse til førstkommende tur.

§ 6 – Bestyrelsen
a. Bestyrelsen er, i alle sammenhæn
ge, beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede.
b. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
c. I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende.
d. Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol.
e. Senest ved begyndelsen af næste bestyrelsesmøde underskrives protokollen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
f. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer.
g. Bestyrelsen fastsætter regler for fiskeriet på de af klubben arrangerede ture.
h. Bestyrelsen er bemyndiget til at administrere Scandinavian Tuna Clubs aktiver.
i. Bestyrelsens afgørelser kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning til præsidenten fra 1/2 af medlemmerne. 

§ 7 – Opløsning
Beslutning om opløsning skal vedtages på to, på hinanden følgende generalforsamlinger.
Opløsning kræver ¾ af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger.
Opløses Scandinavian Tuna Club overlades de samlede aktiver til en anden interesseorganisation, der varetager det sportsmæssige fiskeri efter Tun og andre storfisk.
Generalforsamlingen beslutter hvem der skal overtage aktiverne. 

Lovene er senest revideret på den ordinære generalforsamling, den 22. marts 2013

Annoncer

Back To Top